Chuyên mục
Đăng ký lớp học
  Bạn không thể đăng ký do số học viên đã đạt giới hạn, hoặc lớp không nhận thêm học viên. Hãy liên hệ với quản trị để biết thêm chi tiết

  Mọi thắc mắc xin gửi vào hòm thư: vietinbank@aivietnam.net

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ E-DAĐT 0002 (TỪ NGÀY 19-26/01/2013)
Tóm tắt về khóa học:  - Tổng quan + Giới thiệu chung về đánh giá hiệu quả tài chính DAĐT - Lý thuyết đánh giá hiệu quả tài chính + Nguyên tắc và phương pháp xác định dòng tiền DADT; + Nguyên tắc xác định suất chiết khấu; + Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính DAĐT; + Phân tích rủi ro về mặt tài chính DAĐT. - Quy trình đánh giá hiệu quả tài chính + Tổng hợp các thông số đầu vào của DAĐT; + Xây dựng các bảng tính trung gian; + Phân tích hiệu quả tài chính DAĐT. E-DAĐT 0001
- Tổng quan
    +  Giới thiệu chung về đánh giá hiệu quả tài chính DAĐT
- Lý thuyết đánh giá hiệu quả tài chính
    + Nguyên tắc và phương pháp xác định dòng tiền DADT;
    + Nguyên tắc xác định suất chiết khấu;
    + Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính DAĐT;
    + Phân tích rủi ro về mặt tài chính DAĐT.
- Quy trình đánh giá hiệu quả tài chính
+ Tổng hợp các thông số đầu vào của DAĐT;
+ Xây dựng các bảng tính trung gian;
+ Phân tích hiệu quả tài chính DAĐT.
E-DAĐT 0001