Hỗ trợ
 Hồ sơ
    Hồ sơ là nơi lưu trữ các thông tin cá nhân của bạn.Để hệ thống có thể lưu trữ được hồ sơ này thì bạn phải đăng ký vào hệ thống.
    Sau khi đăng ký vào hệ thống, bạn có toàn quyền quản lý hồ sơ của mình như :
  • Cập nhật thông tin cá nhân
  • Thay đổi mật khẩu (khi cần thiết)